พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี 2563

22 พ.ย. 2563

898 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี 2563
 
วันนี้ เวลา 13.47 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท และปริญญาเอก แก่ผู้สำเร็จการศึกษาบรรพชิต 342 รูป และคฤหัสถ์ 1,036 คน
 
โอกาสนี้ ได้ประทานพระโอวาท ความว่า "ศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาบัตร ซึ่งเป็นเครื่องหมายว่า ได้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัยนั้น เปรียบประดุจกุญแจดอกสำคัญ อันจะช่วยไขประตูสู่โอกาสแห่งความรุ่งเรืองในชีวิต ยังให้บัณฑิตสามารถศึกษาเล่าเรียนต่อในชั้นสูงยิ่งขึ้น หรืออาจนำวิชาความรู้ต่างๆ ไปใช้สำหรับประกอบกิจการงานที่พึงประสงค์ ให้บรรลุสัมฤทธิผลได้ ด้วยอานุภาพแห่งสติปัญญา จึงขอเน้นย้ำว่า ท่านทั้งหลาย นับเป็นผู้มีโอกาสดียิ่งกว่าคนอื่นในสังคมมากนัก จึงพึงหมั่นใช้โอกาสที่มี สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ส่วนรวม ยิ่งกว่าการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ขอจงอย่าหยุดที่จะเพิ่มพูนคุณสมบัติ ให้เป็นผู้งอกงามด้วยความรู้ และความประพฤติอยู่เสมอ เพราะบุคคลใดที่ สำคัญผิด คิดว่าตนมีความรู้มากแล้ว มีความประพฤติดีพอแล้ว บุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ประมาท และความประมาทนี้เอง จักนำพาชีวิตของผู้ประมาทแล้ว ให้ถลำลึกลงไปสู่ความตกต่ำ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง "

ข่าวยอดนิยม