พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 127

01 ต.ค. 2563

492 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 127
 
วันนี้ เวลา 13 นาฬิกา 49 นาที สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 127 ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2436 ตามพระดำริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และได้รับพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ให้ตั้งเป็นวิทยาลัยขึ้น บริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร และพระราชทานนามว่า ’มหามกุฏราชวิทยาลัย’ เพื่อเป็นสถานศึกษาของพระสงฆ์และสามเณร ปัจจุบัน เปิดสอนตามหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ 5 คณะ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก
 
โอกาสนี้ ทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบ "ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า วาสนมหาเถร ในพระสังฆราชูปถัมภ์” และ“ทุนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ อัมพรมหาเถร ในพระสังฆราชูปถัมภ์” เพื่อส่งเสริมพระสงฆ์และสามเณร ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและโท ทั้งใน และต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์แก่การสืบทอดพระพุทธศาสนา จากนั้น ประทานเกียรติบัตรแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2563 และประทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมสมทบการศึกษาฯ ด้วย

ข่าวยอดนิยม