พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

25 ก.ย. 2563

1.1K view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
 
วันนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ และคณะไปติดตามผลการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการน้ำ ของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชบาย ให้ติดตามเร่งรัด และขับเคลื่อน เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น โครงการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2555 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร มีขนาดความจุ 501,000 ลูกบาศก์เมตร โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร. ช่วยให้ราษฎรกว่า 2,000 คน ใน 5 หมู่บ้าน มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
 
จากนั้น ได้ไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง โดยได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2557 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ขอพระราชทานเพื่อช่วยเหลือราษฎรกว่า 1,900 คน ใน 6 หมู่บ้าน ของตำบลนิคมพัฒนา ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ความจุ 392,000 ลูกบาศก์เมตร นอกจากจะ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 1,500 ไร่แล้ว ยังบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ด้วย

ข่าวยอดนิยม