พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25 ก.ย. 2563

1.6K view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562
 
วันนี้ เวลา 16 นาฬิกา 45 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 2,031 คน พร้อมพระราชทานเหรียญรางวัลแก่บัณฑิต จำนวน 28 คน และผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษา จำนวน 5 คน พระราชทานโล่กิตติการแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ และพระราชทานเข็มประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย จำนวน 1 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เน้นการสอนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติวิชาชีพ มีการปฏิรูปการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐาน UKPSF สหราชอาณาจักร เพื่อให้อาจารย์มีทักษะความเป็นมืออาชีพ นักศึกษามีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ที่ทันสมัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน รองรับผู้ป่วยได้ 419 เตียง โดยจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2564 
 
ในการนี้ พระราชทานพระโอวาทความว่า "บัณฑิตทุกคนผู้มีความอุตสาหะพยายาม จนสำเร็จการศึกษาแล้วในวันนี้ ย่อมมุ่งหวังที่จะนำความรู้ความสามารถ ไปใช้สร้างความสำเร็จในอาชีพการงาน และสร้างความเจริญของชีวิตในวันข้างหน้าต่อไป แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันนี้ ประเทศทั้งหลายทั่วโลกได้ประสบปัญหาต่าง ๆ อย่างรุนแรงและกว้างขวาง ทั้งในด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่นแน่วแน่ และเตรียมตัวให้พร้อม ที่จะนำพาตนเองและชาติบ้านเมืองของเรา ให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งปวง และมีความก้าวหน้ามั่นคงต่อไป ด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตใจเข้มแข็ง เพราะสุขภาพกายและจิตที่ดีนั้น เป็นพื้นฐานสำคัญให้คนเรานำความรู้ความสามารถ ไปใช้ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความสุจริต ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ถ้าทำได้ดังที่กล่าวมานี้ บัณฑิตก็จะเป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญมั่นคง ให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้สมดังที่มุ่งหวัง"

ข่าวยอดนิยม