พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

14 ก.ย. 2563

438 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 14 และ 15 กันยายน 2563
 
 
วันนี้เวลา 8 นาฬิกา 52 นาที สมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาลชุมชนที่กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งให้เป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งดำเนินการจัดสร้างอาคารเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 
 
 
ในโอกาสดังกล่าวโอกาสนี้ ทรงเปิดป้าย 'อาคารภูมิพัฒน์' ที่พระราชทานชื่ออาคาร มีความหมายว่า “อาคารที่เป็นสถานที่เรียนรู้การพัฒนาที่ทำกิน” เพื่อให้เป็นพื้นที่เสริมการทำงานร่วมกัน ระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชน เนื่องจากห้วยกระเจาเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว จึงออกแบบภายในอาคารเน้นเปิดโล่ง มีห้องประชุม ร้านค้าสวัสดิการ พื้นที่นั่งรับประทานอาหาร และพักคอย ,มีพื้นที่จัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา "23 หลักการทรงงานในหลวงรัชกาลที่ 9 แบบอย่างของประชาชน" แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกร 
 
 
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง เปิดบริการเมื่อปี 2548 มีผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 180 คนต่อวัน ปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ของกระทรวงสาธารณสุข เช่น โครงการดูแลสุขภาพประชาชนเชื่อมโยงกับท้องถิ่นและชุมชน ในเรื่องผู้สูงอายุ อาหารปลอดภัย ยาเสพติด และโรคติดต่อสำคัญ ,การนำแพทย์ไปรักษาคนไข้ในพื้นที่ทุรกันดาร รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการ จัดทำโครงการแปลงผักปลอดสารพิษเกษตรอินทรีย์ เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี และสวนสมุนไพร ทำน้ำมันกระดูกไก่ดำ และลูกประคบ ผลผลิตการเกษตรนำมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย และจำหน่ายภายในโรงพยาบาล 
 
 
จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารกายภาพบำบัด ทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ป่วย ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานงบประมาณ จัดสร้างอาคารกายภาพบำบัดให้โรงพยาบาล เมื่อปี 2561 เพื่อให้มีห้องกายภาพบำบัดเพียงพอ ต่อผู้มารับบริการเฉลี่ย 30 คนต่อวัน ช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆ เช่น โรคเส้นเลือดสมองตีบ โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ สามารถฟื้นฟูร่างกายและสมรรถภาพได้อย่างถูกวิธี ส่งผลให้มีสุขภาพจิต และคุณภาพชีวิตดีขึ้น
 
 
ต่อมาเวลา 13 นาฬิกา 36 นาที เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ อำเภอทองผาภูมิ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้การส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาแก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล อาทิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนุบสนุนการจัดสร้างอาคารเรียน ส่วนโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดฝึกอบรมครู เสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการ พร้อมจัดค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมวิชาชีพการทอผ้าพื้นเมืองชนเผ่าปกาเกอะญอ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
 
 
นอกจากนี้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีจัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นให้แก่นักเรียน เพื่อให้มีทักษะ ความรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพในอนาคต โดยเน้นฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและชุมชน อาทิ การซ่อมแซมเครื่องยนต์เรือเล็ก จักรยานยนต์ การติดตั้งระบบวงจรไฟฟ้าโซล่าเซลล์เบื้องต้น เนื่องจากพื้นที่หมู่บ้านใช้การคมนาคมทั้งทางรถ และทางเรือ อีกทั้งระบบไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง จึงต้องใช้โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้า ด้านสุขภาพอนามัย ดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส่งเสริมการปลูกผัก ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ ในช่วงฤดูแล้งจะมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่นักเรียนนำกลับไปเพาะปลูกที่บ้าน แล้วนำผลผลิตที่ได้แบ่งคืนให้กับโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ในการนี้มีพระราชดำริ ให้กรมชลประทาน ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม และจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดให้กับโรงเรียน โดยสำนักงานกปร. สนับสนุนงบประมาณ
 
 
พร้อมกันนี้ ได้จัดตั้งสุขศาลาพระราชทาน โดยร่วมกับโรงพยาบาลทองผาภูมิ ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเฝ้าระวังโรค อาทิ อุจจาระร่วง โรคมาลาเรีย และยังเป็นหน่วยงานสำคัญในการฝากครรภ์ และทำคลอด เนื่องจากบ้านปิล๊อกคี่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของเด็ก ตามโครงการ กพด.ร่วมใจต้านภัยโควิด 19 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเปิดเทอม โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ การพัฒนาด้านโภชนาการ สุขภาพอยามัย และฝึกทักษะการทำบัญชีครัวเรือน เป็นต้น ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ไปออกหน่วยบริการตรวจรักษาประชาชน รวมทั้งทรงเยี่ยมราษฎร ที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วย

ข่าวยอดนิยม