องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

31 ก.ค. 2563

365 Views

พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

 
วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) ที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์องคมนตรี เวลา 13.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี 
 
โดยมีระเบียบวาระต่างๆ อาทิ การแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ตามแนวทาง การดำเนินงานของโครงการหลวง ความก้าวหน้าของโครงการหลวงเลอตอ การสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร  ผลการจากประชุมวิชาการนานชาตอด้านการเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง และการเตรียมการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา การพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืน มูลนิธิโครงการหลวง การขึ้นทะเบียนชีวภัณฑ์ ตลอดจนการให้ช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และปัญหาภัยแล้งเป็นต้น 
 
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้โครงการหลวงดำเนินการในโครงการเกษตรวิชญา ตามพระราชดำริ ซึ่งเดิมอยู่ในความดูแลของกรมพัฒนาที่ดิน ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านกองแห ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน และจากการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงมีพื้นที่ปฏิบัติงาน 38 แห่งตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ฝิ่น และไร่เลื่อนลอย เป็นพื้นที่เกษตร สร้างเศรษฐกิจดีแก่ชุมชนชาวเขา ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ นำไปสู่โมเดลการพัฒนาพื้นที่สูง 
 
โดยปี 2564 มีเป้าหมายให้เกษตรกรมีรายได้อย่างน้อย 100,000 บาท/ครัวเรือน/ปี. พัฒนาสู่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพึ่งพาตนเอง จัดระเบียบที่ดินและเพิ่มพื้นที่ป่าต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาระบบปฏิบัติงานสู่มาตรฐาน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาการตลาดตามวิถีใหม่ โดยเข้าสู่การเป็นดิจิตัลมาร์เก็ตติ้ง นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอขึ้นที่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก นับเป็นพื้นที่ดำเนินการลำดับที่ 39 ของโครงการหลวง และเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบัน
 
 
 
 

ข่าวยอดนิยม