สังคม

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่ จ.ยโสธร และ จ.อำนาจเจริญ

โดย parichat_p

9 มี.ค. 2565

27 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 อำเภอเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สนองพระบรมราโชบาย ในการให้นักโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทุกแห่ง มีความรู้ เป็นคนดี ทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และสามารถช่วยเหลือตนเองได้


โดยเป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคม ปัจจุบันเปิดการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 618 คน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีการศึกษา 2564 ได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Hand กับ ON-Site รวมทั้งจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยียโสธร ส่งเสริมการประกอบอาชีพ อาทิ การแปรรูปอาหาร นอกจากนี้ ยังจัดห้องสมุดประจำหอนอน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ให้นักเรียนได้ค้นคว้าหลังเลิกเรียน


จากนั้น องคมนตรี และคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ปัจจุบันเปิดการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 695 คน ในปีการศึกษา 2564 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เข้าร่วมโครงการ Sandbox Safety Zone in School เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19 และสอนในรูปแบบ On-hand ช่วงที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้


เนื่องจากนักเรียน และผู้ปกครองส่วนใหญ่ ไม่มีความพร้อมของอุปกรณ์สำหรับการเรียนแบบอื่น โรงเรียนมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะการดำรงชีวิตที่ดี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และสามารถลงมือปฏิบัติจริงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง ตามความสามารถและความถนัด


ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ลำดับที่ 1 "ระดับทอง" และยังส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" ระหว่างวันที่ 5 ถึง 25 มีนาคม 2565 ใน 3 ประเภท คือ กรีฑา มวยปล้ำ และยกน้ำหนัก

คุณอาจสนใจ

Related News