สังคม

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคล

โดย parichat_p

9 มี.ค. 2565

15 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันที่ 3


วันนี้ เวลา 8 นาฬิกา 47 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2562


โดยวันนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 5 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 3,264 คน


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ตลอดจน ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียนให้ได้ผลผลิตสูง มีการประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่


ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตร อาทิ เครื่องแหวกร่องต้นข้าว และเครื่องกำเนิดแสงจากไดโอดเปล่งแสง เพื่อการเจริญเติบโตของพืช ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ มัลติเซ็นเซอร์ RFID แบบฝังตัวควบคุมการลดความชื้น


ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีบันทึกความร่วมมือกับภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ในการมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ พร้อมกับทำงานในบริษัทไปด้วย เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเข้าทำงานที่บริษัทได้ทันที


โดยโครงการฯ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้มีทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกปีละ 60 ทุน นอกจากนี้ ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรแขนกล และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

คุณอาจสนใจ

Related News