สังคม

คกก.โรคติดต่อกทม. มีมติยกเลิกประกาศมาตรการควบคุมโควิด-19 ทุกฉบับ เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป

โดย paranee_s

30 ก.ย. 2565

2.2K views

วันนี้ (30 ก.ย.) กรุงเทพมหานคร ออกประกาศเรื่อง ยกเลิกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยระบุว่า


ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรดังกล่ว และให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่ง อันเนื่องมาจากได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรดังกล่าว และประกาศ รวมทั้งคำสั่งที่ออกตามกฎหมายเฉพาะ ซึ่งให้ถือว่าเป็นประกาศหรือคำสั่งตามข้อกำหนด


อันเนื่องมาจากได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรดังกล่าว เป็นอันสิ้นสุดลง ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณ์สุข ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 ทำให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เปลี่ยนสถานะจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปนั้น


เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (6) และมาตรา 35 (4) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 23มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 จึงให้ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565


และให้ประกาศกรุงเทพมหานครที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการเฝ้าระวังป้องกัน หรือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ออกในช่วงเวลาที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลง


คุณอาจสนใจ

Related News