สังคม

ศาลพิพากษาภรรยา-ลูก "สมัคร สุนทรเวช" ชดใช้ 587 ล้าน กรณีจัดซื้อรถดับเพลิง

โดย paranee_s

16 มิ.ย. 2565

5.1K views

ศาลปกครองสูงสุด ศาลอ่านคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ให้คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช ภรรยานายสมัคร สุนทรเวช อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร, นางกาญจนากร ไชยลาภ และนางกานดาภา มุ่งถิ่น ทายาทมรดกของนายสมัคร ต้องร่วมกันชดใช้ ค่าเสียหายให้แก่กรุงเทพมหานครกรณีที่นายสมัคร กระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อรถเรือดับเพลิง หลังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดว่าร่วมกันกับ บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จํากัด ของประเทศออสเตรีย กำหนดราคาซื้อขายให้สูงเกินจริงโดยศาลปกครองสูงสุดให้เหตุลผลว่า เมื่อนายสมัคร สุนทรเวช เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อฯ จึงควรต้องรับผิดต่อกรุงเทพมหานคร ในอัตราร้อยละ 30 ของมูลค่าความเสียหายจากเงินจำนวน 1,958,600,000 บาท คิดเป็นเงินที่ต้องรับผิด 587,580,000 บาท และเมื่อความรับผิดอันเกิดจากการกระทำละเมิดของนายสมัครต่อผู้ฟ้องคดีเป็นความรับผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นเงิน มิใช่ความรับผิดซึ่งตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของนายสมัครผู้ตายโดยแท้


ดังนั้น ทายาทโดยธรรมของนายสมัครทั้งสามคนจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรุงเทพมหานครโดยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด


ทั้งนี้ หากคดีที่กรุงเทพมหานครฟ้อง บริษัทสไตเออร์ฯ ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายเรียกทรัพย์คืน โดยศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิม หรือคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของ ICC มีคำวินิจฉัยชี้ขาดให้คู่กรณีตกลงกันด้วยดีทำให้ค่าความเสียหายลดลงเพียงใด ก็ให้ทายาทโดยธรรมของนายสมัครทั้งสามคนรับผิดตามอัตราส่วนตามที่ศาลกำหนดให้นายสมัคร  รับผิดชอบเพียงนั้น แต่ต้องรับผิดไม่เกินทรัพย์มรดกของนายสมัคร  ที่ตกทอดแก่ตนและให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีในชั้นศาลปกครองกลางและในชั้นศาลปกครองสูงสุดแก่กรุงเทพมหานคร

คุณอาจสนใจ

Related News