พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตคลาสสิก และทอดพระเนตรงานแสดงผ้าไทย ที่จ.ลำพูน

โดย panwilai_c

5 มี.ค. 2565

114 views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้วานนี้ เวลา 19 นาฬิกา 53 นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังหอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตคลาสสิก รายการ B4: Sasipa plays Haydn Piano Concerto ซึ่งมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณณวรี และมูลนิธิรอยัล แบงค์คอก ชิมโฟนี ออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาจัดขึ้น เป็นการแสดงเปียโนคอนเสิร์ต ของนางศศิภา รัศมิทัต ในบทเพลงต่าง ๆ อาทิ โอเวอร์เจอร์ ลา เคลเมนซ่า ดี ติโต บทโหมโรงจากอุปรากรเรื่อง La Clemenza di Tito ของ วูล์ฟกัง อมาเดอุส โมซาร์ต อำนวยเพลงโดยนายมิเซล ทิลคิน ผู้อำนวยการด้านดนตรีประจำวง RBSOนางศศิภา รัศมิทัต นักเปียโนประจำวงรอยัล แบงค์คอก ซิมโฟนี ออร์เคสตร้า (RBSO) และ Maitai Orchestra จบปริญญาตรีสาขาวิชาการแสดงเปียโน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวันนี้เวลา 12 นาฬิกา 20 นาที เสด็จไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการฟ้อนจากช่างฟ้อน ซึ่งเป็นครูและนักเรียน จากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในชุด "ฟ้อนเมืองแบบฉบับคุ้มหลวงลำพูน" ประกอบเพลง "หริภุญชัย" ที่มีท่วงทำนองเพลง ผสมผสานเครื่องดนตรี แบบผสมวงสะล้อซอซึงกับตึ่งโนง เป็นการฟ้อนรับเสด็จพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือต้อนรับบุคคลสำคัญจากนั้น เสด็จเข้ายังพระวิหารหลวง ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง บูชาพระพุทธสิทธิมณี ศรีหริภุญไชย พระประธานพระวิหารหลวง ทรงศีล ทรงประเคนเครื่องไทยธรรม ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา แล้วเสด็จไปทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ พระบรมธาตุหริภุญชัย คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน และประจำปีเกิดนักษัตรระกา ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุ ในโกศทองคำ ประดิษฐานในพระเจดีย์เวลา 13 นาฬิกา 48 นาที เสด็จไปยังหอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้น ทอดพระเนตรการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือ 17 จังหวัด จำนวน 50 กลุ่ม พร้อมพระราชทานลายผ้า "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา", หนังสือดอนกอยโมเดล, หนังสือผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ รวมทั้ง หนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทย และการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 2 แก่ช่างทอผ้า และผู้ประกอบการ OTOPงานดังกล่าวกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จัดขึ้นตาม "โครงการยกระดับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือ" เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย รวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์ อัตลักษณ์ศิลปภูมิปัญญาไทย สร้างความเชื่อมโยงกันใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ผ่านกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOPอาทิ กลุ่มผ้าปักขาวเขาสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เป็นผ้าพื้นเมืองของชาวไทยภูเขาเผ่าอิ้วเมียน หรือ เย้า ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว , กลุ่มปักลายผ้ากัญชง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก , กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ บ้านหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ที่สืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าจากรุ่นสู่รุ่นกว่า 200 ปี , กลุ่มทอผ้าขนแกะ ปางตอง สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ใช้ภูมิปัญญาการย้อมผ้าของชาวปกาเกอะญอ ด้วยสีเปลือกไม้ และใบไม้ , กลุ่มผ้าฝ้ายเชิงดอย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ย้อมเส้นฝ้ายด้วยหินสีดำ เรียกว่า "ผ้าย้อมสีโมคคัลลาน"โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิกศิลปาชีพ 13 กลุ่ม เฝ้ารับพระราชทานคำแนะนำ อาทิ สมาชิกศิลปาชีพชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ดำ เผ่าลีซู เผ่าลัวะ หรือละว้า เผ่าปกาเกอะญอ หรือกะเหรี่ยง จังหวัดเชียงใหม่, สมาชิกศิลปาชีพ ชาวไทยภูเขาเผ่าเมี่ยน เผ่าอาข่า เผ่าม้ง จังหวัดเชียงราย, ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ และศูนย์ศิลปาชีพ โครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อฯ บ้านทุ่งจี้ จังหวัดลำปาง ด้วยมีพระปณิธาน ในการสืบสานพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ราษฎร ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งโปรดให้ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าและแฟชั่น ให้คำปรึกษาแก่กลุ่มทอผ้า เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดนอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงฉลองพระองค์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นผ้าทอลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายโบราณที่ได้พระราชทาน ให้กับร้านเพ็ญศิริไหมไทย จังหวัดลำพูน เมื่อปี 2534 , เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งทรงออกแบบ โดยนำผ้าไทยมาตกแต่งเป็นของใช้ภายในบ้าน ด้วยพระประสงค์ให้ผ้าไทย เป็นมากกว่าเครื่องแต่งกาย รวมทั้ง การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้า และสิ่งของในจังหวัดลำพูน เช่น จันทร์ศรีฝ้ายทอ เป็นผ้าทอกะเหรี่ยง อำเภอทุ่งหัวช้าง , เตาชวนหลง ผลิตภัณฑ์เซรามิคปั้นด้วยมือก่อนเสด็จกลับ ทอดพระเนตรการแสดงฟ้อนเล็บ จากชมรมอนุรักษ์ฟ้อนนครหริภุญไชย ซึ่งเป็นศิลปะการแสดง ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือ โดยมีกระบวนท่ารำ เป็นลีลาฟ้อนที่มีความงดงาม เช่นเดียวกับการฟ้อนเทียน

Related News