พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ที่ จ.อุดรธานี

โดย panwilai_c

5 มี.ค. 2565

369 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้ เวลา 17 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปยังพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประธานคณะผู้ออกแบบ โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เฝ้ารับเสด็จจากนั้น เสด็จไปยังวิหาร ทรงสรงพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานในพระเกตุมาลา พระประธานประจำวิหาร ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานนามว่า "พระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดา เจ้าฟ้าจุฬาภรณนฤมิต" มีความหมายว่า "พระพุทธองค์ ผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดา ทรงประกอบด้วย มงคลอันบริสุทธิ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงสร้าง" มีพุทธลักษณะปางมารวิชัย เนื้อโลหะทองแดงบรอนซ์ ลงรักปิดทองโบราณ ขนาดหน้าตักกว้าง 224 เซนติเมตร ความสูงจากองค์พระถึงพระเกตุ 329 เซนติเมตร ที่ผ้าทิพย์ ประดับอักษรพระนาม จภ. ด้านขวาของพระประธาน ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ด้านซ้ายประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ส่วนตรงกลางเป็นรูปหล่อหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เสร็จแล้วทรงสรงอัฐิธาตุพระธรรมวิสุทธิมงคล เพื่อเชิญขึ้นประดิษฐานบนบุษบก ภายในเจดีย์โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ พระราชวชิรธรรมาจารย์ (สุธรรม สุธัมโม) เจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) , พระราชภาวนาวชิรากร (อินทร์ถวาย สันตุสสโก) เจ้าอาวาสวัดอุดมมงคลวนาราม (วัดป่านาคำน้อย) เฝ้าถวายของที่ระลึก และพระราชภาวนาวชิรากร (อินทร์ถวาย สันตุสสโก) ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ เฝ้าถวายทองคำแท่งน้ำหนัก 12.5 กิโลกรัม จำนวน 2 แท่ง เพื่อพระราชทานแก่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นำเข้าคลังหลวง เป็นการสืบต่อโครงการผ้าป่าช่วยชาติ ของพระธรรมวิสุทธิมงคล ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ดำเนินการหล่อขึ้น จากทองคำคงเหลือจากการสร้างยอดฉัตรทองคำของเจดีย์ การหล่อพระพุทธรูปทองคำ (ตามปฏิปทาหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม) และการสร้างรัตนเจดีย์ต่อจากนั้น ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะอัฐิธาตุพระธรรมวิสุทธิมงคล ซึ่งประดิษฐานที่บุษบก ภายในเจดีย์ ที่ระดับความสูง 9 เมตร 60 เซนติเมตร เจดีย์นี้ สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมไทย ผสมผสานศิลปะล้านช้าง มีความสูง 61 เมตร 58 เซนติเมตร ที่ระดับความสูง 33 เมตร ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ พระพุทธรูป 4 องค์ ได้แก่ พระพุทธรูปทองคำ, พระพุทธรูปเงิน ,พระพุทธรูปพิงค์โกลด์ ,พระพุทธรูปหินจุยเจีย และอัฐิธาตุพระธรรมวิสุทธิมงคล ในส่วนกะโหลก และฟัน ซึ่งได้เสด็จในพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงสืบสานพระพุทธศาสนาด้วยพระศรัทธาที่มั่นคง ซึ่งเมื่อโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดป่าบ้านตาดในหลายโอกาส ทรงมีความเลื่อมใสศรัทธา ในหลักคำสอนของพระธรรมวิสุทธิมงคล และทรงนำมาเป็นหลักในการปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อประชาชน และประเทศชาติจากนั้น เสด็จไปทรงเปิดโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล ที่ทรงรับเป็นประธานโครงการจัดสร้าง และโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานคณะผู้ออกแบบ ร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร และศิลปินแห่งชาติ ร่วมออกแบบ และดำเนินงาน ทั้งด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมและมัณฑนศิลป์ รวมทั้งคณะศิษยานุศิษย์ หน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดอุดรธานี และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ร่วมแรงร่วมใจ ใช้เวลาก่อสร้างรวม 4 ปีภายในบริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 38 ไร่ ประกอบด้วย 3 อาคาร ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ วิหาร , เจดีย์ และส่วนภูมิทัศน์ โดยรูปทรงลวดลายเจดีย์ และวิหารเป็นศิลปะแบบล้านช้าง ผสมผสานศิลปะยุครัตนโกสินทร์ สะท้อนให้เห็นถึง การสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสาน ยังคงดำรงอยู่อย่างมั่นคง อีกทั้งมีแนวคิดในการออกแบบ สถาปัตยกรรมให้ทั้ง 3 อาคาร ตั้งเป็นแนวเดียวกับจิตกาธาน สถานที่ที่พระราชทานเพลิงศพสรีระสังขาร พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตาพระมหาบัวฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2554 และเป็นแนวชี้ตรงไปถึงเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย สื่อความหมายว่า ศาสนพิธี หรือ สังฆกรรม ณ สถานที่แห่งนี้ มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นประธาน ทรงร่วมรับรู้ในพิธีนั้น รวมถึงพุทธศาสนิกชน ที่เข้ามากราบสักการะอัฐิธาตุ พระธรรมวิสุทธิมงคลที่เจดีย์ ยังได้มีโอกาสกราบจิตกาธานฯ และพระบรมศาสดาไปในคราวเดียวกันทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ที่บรรจุอัฐิธาตุของพระธรรมวิสุทธิมงคล รวมถึงเป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมะคำสอน และเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยพระธรรมวิสุทธิมงคล เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติธรรม และทำความดี เพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ ตลอดจนเป็น "ถูปารหบุคคล" คือ บุคคลผู้สมควรแก่การสร้างสถูป หรือเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุ ไว้สักการะบูชาคุณงามความดีส่วนพิพิธภัณฑ์ เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ สื่อผสมผสานมัลติมีเดีย จำนวน 6 ห้อง ถ่ายทอดอัตชีวประวัติ พระธรรมวิสุทธิมงคล เพื่อให้อนุชนรุ่นหลัง ได้ศึกษาเรียนรู้ และนำข้อวัตรปฏิบัติ คติธรรมคำสอน ไปปรับใช้ในชีวิต ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติโอกาสนี้ ทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นที่ระลึก บริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ ที่ได้รับมอบจากวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ทั้งนี้พุทธศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์ สามารถเข้าชมได้ทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รอบแรกเวลา 9 นาฬิกา 30 นาที รอบสุดท้ายเวลา 14 นาฬิกา 30 นาที ขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Related News