สังคม

"บางกะเจ้าโมเดล" ยกระดับเกษตรชุมชน ด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โดย kodchaporn_j

21 มิ.ย. 2565

86 views

พื้นที่บางกะเจ้า ในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก และ ถูกยกให้เป็นปอดของเมือง จากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ที่มีสวนเกษตรมากถึง 1,300 ไร่ ล่าสุดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผลักดันการทำสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับมาตรฐานและรายได้ชุมชน ด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีสู่การสร้างบางกะเจ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่บางกะเจ้าฟาร์ม เป็นหนึ่งในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบางกะเจ้าเกษตรอินทรีย์ ที่หันมาใช้วิธีเพาะปลูกแนวเกษตรอินทรีย์ หรือ ออแกนิก ซึ่งพืชผักเหล่านี้จะถูกดูแลด้วยการใช้ธรรมชาติแก้ไขธรรมชาติ แบบการพึ่งพาอาศัยกัน ลดการพึ่งพาสารเคมีเช่น เกษตรกรขายลูกลานลูกจากรายนี้ ที่นำน้ำเชื่อมจากกระบวนการผลิตมาใช้พ่นต้นลานและต้นจาก เพื่อป้องกันแมลลงศัตรูพืช ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพปราศจากสารปนเปื้อนขณะเดียวกันพืชผักที่ปลูกในพื้นที่ ก็ได้รับประโยชน์จากแนวทางเกษตรอินทรีย์นี้ ทำให้ผักมีลำต้นเเข็งแรง มีความกรอบและอร่อย เมื่อนำมาปรุงอาหาร ต่างจากผลผลิตในพื้นที่อื่นการทำงานจึงเป็นรูปแบบการนำเทคโนโลยีและข้อมูลวิจัยจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาจับคู่ร่วมกับองค์ความรู้เดิมของเกษตรกร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น เนื่องจากชาวสวนส่วนใหญ่ยังขาดปัจจัยในด้านตลาดสมัยใหม่ ที่ต้องพัฒนาและยกระดับทั้งการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ สร้างพื้นที่เพาะปลูกให้ผ่านการรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ตามระบบ พีจีเอส เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต เช่น การแปรรูปมะม่วงน้ำดอกไม้ ละมุดสีดา พิลังกาสา และชมพู่น้ำดอกไม้ ที่เป็นผลไม้ท้องถิ่นปัจจุบันมีภาคการเกษตรในคุ้งบางกะเจ้ากว่า 1,300 ไร่ ใน 6 ตำบล คือ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางยอ ตำบลบางกอบัว ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางกะเจ้า และตำบลทรงคะนอง คิดเป็นพื้นที่ราว 10% บนเกาะแห่งนี้ ในจำนวนนี้มีพื้นที่เพาะปลูกเกษตรปลอดภัย 1,180 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ 120 ไร่ ผ่านมาตรฐานการรับรอง PGS แล้ว 50 ไร่ โดยทางวช. ตั้งเป้าขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงกับชุมชนสู่การยกระดับให้บางกะเจ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน


คุณอาจสนใจ