พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

โดย passamon_a

14 พ.ค. 2565

16 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2565


เมื่อเวลา 08.36 น. วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2565


โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา ยาตราขบวน พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง เทพีคู่หาบเงิน ออกจากโรงพิธีพราหมณ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคม จากนั้น พระยาแรกนาเจิมพระโคพอ และพระโคเพียง และคันไถ ก่อนเริ่มการไถดะโดยทักษิณาวรรต 3 รอบ และไถแปร 3 รอบ พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว แล้วไถกลบอีก 3 รอบ


พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งกระทำในวันแรก เป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหาร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทย


โดยประกอบพระราชพิธีที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ โดยประกอบพระราชพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกร ให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก


เมื่อประกอบพิธีแรกนาเสร็จ พราหมณ์นำอาหาร 7 สิ่งตั้งเลี้ยงพระโค สำหรับใช้เสี่ยงทาย ประกอบด้วย ข้าวเปลือก, ข้าวโพด, ถั่วเขียว, งา, เหล้า, น้ำ และหญ้า โดยปีนี้ พระโคกินน้ำ, หญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี, ถั่วเขียว


พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี และเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น เศรษฐกิจจะรุ่งเรือง นอกจากนี้ พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกาย ได้ผ้าสี่คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่


โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่เกษตรกร และบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 16 ราย, สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 11 กลุ่ม, สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 4 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565 จำนวน 3 สาขา รวม 34 ราย


เวลา 09.59 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งได้ดีพอสมควร เมล็ดข้าวสารใส คุณภาพการสีและการหุงต้มดี อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม ทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็ม เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2566


สำหรับผลการดำเนินงานแปลงนาสาธิต ในปี 2564 มีการปลูกพืชหมุนเวียนในนาข้าว ได้แก่ ถั่วเขียว และทานตะวัน ได้ผลผลิต 110 กิโลกรัม ส่วนการปลูกข้าวนาสวนพันธุ์หลัก ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นในด้านต่างๆ จำนวน 6 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 245 กิโลกรัม, พันธุ์ปทุมธานี 1 จำนวน 399 กิโลกรัม, พันธุ์ กข 87 จำนวน 300 กิโลกรัม, พันธุ์ กข 85 จำนวน 589 กิโลกรัม, พันธุ์ กข 43 จำนวน 125 กิโลกรัม และพันธุ์ กข 6 จำนวน 70 กิโลกรัม ผลผลิตรวม 1,728 กิโลกรัม


กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565 รวมทั้งบรรจุซองแจกจ่ายให้ประชาชนผู้สนใจ และเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นมิ่งขวัญในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป


ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลือ ทั้งข้าวและเมล็ดพันธุ์ถั่วต่าง ๆ กรมการข้าว จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา นำไปเก็บไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลต่อไป เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดี เผยแพร่สู่เกษตรกร


https://youtu.be/SgFByVjBKoU

Related News