พระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือ เพื่อขยายผลองค์ความรู้ ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชน

โดย chiwatthanai_t

26 ก.ย. 2565

11 views

มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับสำนักงาน กปร. ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือ เพื่อขยายผลองค์ความรู้ ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชน


วันนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือ เพื่อขยายผลองค์ความรู้ ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชน กับเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


เพื่อให้โอกาสทางการศึกษา แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ได้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวพระราชดำริ ด้วยการจัดทำสื่อองค์ความรู้ ผลิตสื่อ อุปกรณ์ที่เข้าใจง่ายทันสมัย และเหมาะสมกับเยาวชนในช่วงระดับชั้น เผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ไปสู่เยาวชนในพื้นที่โรงเรียน ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่ง ศูนย์สาขา โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ให้ได้รับความรู้


ในรูปแบบ Play and Learn ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการเรียนรู้ได้ตามยุคสมัย บรรจุในรถยนต์ (Mobile Unit) ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาด้านการศึกษาแล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงการสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริการพัฒนา ให้เกิดประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน

Related News