พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะผู้บริหารกลุ่ม รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เฝ้าฯ

โดย chiwatthanai_t

23 ก.ย. 2565

26 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้


วันนี้ เวลา 14.02 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอัมพร พินะสา เสขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย


ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร และครูที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานเข็มที่ระลึก ประดับอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ."


จากนั้น เวลา 14.22 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาขาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางเฉลิมขวัญ นิวาตวงศ์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม และหอพักสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาขาดไทย


ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 41 มีระเบียบวาระพิจารณา เช่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 , การอนุมัติหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผู้ป่วยบาดแผลออสโตมี และการควรคุมการขับถ่ายไม่ได้ , แผนปฏิบัติการสถาบัน ปีงบประมาณ 2566 มุ่งเน้น 4 เรื่อง


คือ การผลิตพยาบาลเป็นนักปฏิบัติการเชิงรุก , หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ที่โดดเด่นด้านการดูแลผู้ประสบสาธารณภัย , ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ ด้วยผลงานวิจัยนวัตกรรม และงานบริการวิชาการที่ประชาชน ชุมชน สังคม ได้รับประโยชน์ และ ระบบกายภาพของสถาบันมีความปลอดภัย

Related News