พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก มรภ.ร้อยเอ็ด และ มรภ.ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 60-62

โดย chiwatthanai_t

22 ก.ย. 2565

85 views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2562


วันนี้ เวลา 10.28 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 3,135 คน


มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมาย Green University ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางสังคม และทักษะเชิงสมรรถนะ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ


ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ดำเนินงานเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งปัญญา ภายใต้โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ABC-6D Chaiyaphum Model มีพื้นที่ดำเนินงานครอบคลุม 16 อำเภอ ของจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งมุ่งพัฒนานักศึกษา เสริมสร้าง Soft skill สู่ความเป็นนวัตกรสังคม และทักษะชีวิตผ่านโครงการบัณฑิตติดดาบ

Related News