พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามสถานการณ์น้ำ จ.อุบลราชธานี และตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดย chiwatthanai_t

16 ก.ย. 2565

19 views

องคมนตรี ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


วันนี้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะสำนักงาน กปร. ไปรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ ที่สถานีวัดน้ำ M 7 บริเวณเชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และที่สำนักงานชลประทานที่ 7 เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล รวมถึงแนวโน้มและปัจจัยความเสี่ยง และการเตรียมความพร้อม รองรับสถานการณ์อุทกภัย ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 7 กำหนดพื้นที่วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม


รวมทั้งจัดสรรเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล ควบคุมปริมาณน้ำ สำหรับลุ่มน้ำชี มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 3 แห่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำจุฬาภรณ์ อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ และอ่างเก็บน้ำลำปาว มีปริมาณเก็บกักรวม 4,575 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันกักเก็บน้ำรวม 62.08 % และมีเขื่อนทดน้ำหลัก 6 แห่ง ส่วนลุ่มน้ำมูล มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 6 แห่ง ปริมาณกักเก็บน้ำรวม 73.29 % และมีเขื่อนทดน้ำหลัก 7 แห่ง โดยองคมนตรีให้ข้อเสนอแนะ พร้อมกล่าวถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ที่อาจกระทบต่อการดำเนินชีวิตของราษฎร


ช่วงบ่ายเดินทางไปยังพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก (ชุมชนห้วยม่วง) เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมเยี่ยมประชาชน รับทราบผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย เพื่อหาแนวทางแก้ไข และไปที่โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านราษฎร์เจริญ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพิบูลมังสาหาร รับฟังสรุปผลการดำเนินงาน


โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2563 ตามที่ราษฎรบ้านราษฎร์เจริญ อำเภอพิบูลมังสาหาร ขอพระราชทานความช่วยเหลือ สำนักงานกปร. ได้สนับสนุนงบประมาณ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2565 ส่งผลให้ราษฎรบ้านราษฎร์เจริญ และหมู่บ้านใกล้เคียง มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ได้อย่างเพียงพอ