พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยัง ปธน.ปากีสถาน เนื่องในหตุอุทกภัย

โดย parichat_p

2 ก.ย. 2565

23 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน กรณีเกิดเหตุอุทกภัยรุนแรง และพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนามวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน กรณีเกิดเหตุอุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่ ของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 ความว่า"ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน กรุงอิสลามาบัด แม้ว่าปัจจุบันจะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงเกิดขึ้นทั่วไปในโลก อันเป็นผลจาก การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ กระนั้นก็ยังไม่มีที่ใดที่ประสบภัยพิบัติที่มีอำนาจทำลายล้าง เยี่ยงที่ประชาชนชาวปากีสถานต้องเผชิญจากอุทกภัยมรสุมครั้งใหญ่นี้ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปากีสถานครั้งนี้ ได้สร้างความสูญเสียอันใหญ่หลวง มีผู้เสียชีวิตนับพันคนและประชากรนับล้าน ๆ คนได้รับผลกระทบ ความเสียหายอย่างรุนแรง รวมทั้งจากการที่พื้นที่หนึ่งในสามของประเทศ อยู่ในภาวะจมอยู่ใต้น้ำโศกนาฏกรรมเยี่ยงนี้ ยิ่งทำให้ข้าพเจ้ารำลึกถึงความทุกข์ยากแสนสาหัส ที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของปากีสถานเมื่อครั้งก่อน ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชบิดาของข้าพเจ้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของบรรเทาทุกข์ ไปมอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย เมื่อเดือนมกราคม 2549ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน และประชาชนชาวปากีสถานผู้ประสบความทุกข์ยิ่ง จากภัยพิบัติครั้งนี้ ทั้งขอให้ท่านทั้งหลายได้เริ่ม การฟื้นฟูได้โดยเร็ว อันเปี่ยมด้วยพลังและความเชื่อมั่น"(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งตรงกับวันที่ 2 กันยายน 2565 ความว่า"ฯพณฯ นายเหวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรุงฮานอย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์ และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็น และความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวเวียดนามเป็นที่น่ายินดีที่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างไทยและเวียดนามเจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่อง เฉกเช่นเดียวกับความร่วมมือของเราทั้งสองฝ่าย ที่ยังคงกระชับแน่นแฟ้นและเพิ่มพูนขึ้น แม้ในขณะที่มีการระบาด ของโควิด-19 ทั่วโลกข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยและเวียดนาม จะยังคงสืบสานความสัมพันธ์ดังกล่าว เพื่อสร้างเสริมการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ที่เข้มแข็งหลากหลายด้านให้พัฒนาเพิ่มพูน และร่วมกันรับมือ กับความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อบรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกัน อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศ และประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบต่อไป"(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News