พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจาก ม.ราชภัฏเขตภาคกลาง - ม.สวนดุสิต

โดย panwilai_c

1 ก.ย. 2565

64 views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2562 เป็นวันแรกวันนี้ เวลา 10.29 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2562 เป็นวันแรกในการนี้ พระราชทานพระโอวาท แก่บัณฑิต ซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจากนั้น พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จาก 11 สาขา ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย รวม 5,150 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้น้อมนำพระบรมราโชบาย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ ในการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และสมุทรสาครโดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในทุกสาขาวิชา นอกจากนี้ ยังดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนการผลิตครูฐานสมรรถนะ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และโรงเรียนขนาดเล็ก บ่มเพาะบัณฑิตให้มีทัศนคติที่ดี ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของสังคม

Related News