พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563

โดย parichat_p

30 ส.ค. 2565

48 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563


วันนี้ เวลา 08.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในภาคเช้า จำนวน 1,081 คน โดยพระราชทานพระราโชวาท ความว่า


"ในการทำงานนั้น ต้องอาศัยความรู้ 2 ส่วน ส่วนหนึ่ง คือความรู้ตามสาขาวิชาที่เล่าเรียนมา อีกส่วนหนึ่งคือความรอบรู้ อันหมายถึงความรู้ที่กว้างขวางออกไปหลากหลายสาขา ทันการณ์และทันโลก ความรู้ 2 ส่วนนี้ เมื่อใช้ประกอบกัน จะเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละคนได้อย่างมาก แต่หากใช้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง งานที่ทำก็อาจบกพร่องเสียหาย ยากที่จะสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพได้จึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้ถึงพร้อมทั้งด้วยความรู้และความรอบรู้ จะได้สามารถประกอบกิจการงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมได้สืบไป"


และในภาคบ่าย พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2,262 คน พร้อมกับพระราชทานพระราโชวาท ความว่า "การที่บัณฑิตได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดม ศึกษานั้น มีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างมาก เพราะจะมีทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้สูงเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก มาช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าให้แก่บ้านเมือง บัณฑิตทุกคนจึงควรตระหนักถึงความสำคัญ ในข้อนี้


แล้วตั้งใจนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ไปใช้ประกอบอาชีพการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และสร้างเสริมเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และความก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ หากบัณฑิตประพฤติตนปฏิบัติงานให้ได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความสามารถ ที่จะนำพาตนเองและชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญมั่นคงได้อย่างแท้จริง"

Related News