พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" พื้นที่ทุ่งกุลา จ.สุรินทร์

โดย paweena_c

22 ส.ค. 2565

14 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์


วันนี้ เวลา 09.43 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการผลิตพันธุ์กบพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" พื้นที่ทุ่งกุลา ตั้งอยู่ที่ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ บนที่ดินของนายบุญธรรม เรือนน้อย สมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน"


ซึ่งได้รับพระราชทานสระน้ำ ในแปลงนาเมื่อปี 2558 เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองทางการเกษตร และช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ในการผลิตพันธุ์ข้าวฯ รวมทั้งเพาะเลี้ยงกบ โดยในปี 2564 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์กบพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" พื้นที่ทุ่งกุลา ปัจจุบันสามารถเพาะพันธุ์ลูกกบได้แล้ว มีมูลนิธิชัยพัฒนา


โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ รับซื้อพ่อแม่พันธุ์ และลูกกบ สำรองไว้เป็นพันธุ์กบเพื่อพระราชทานแก่ราษฎร ตามแนวชายแดนพื้นที่ภาคอีสาน ในเดือนกรกฎาคมพระราชทานไปแล้วกว่า 170,000 ตัว สำหรับปัญหาในการเพาะเลี้ยง คือ เกิดน้ำเน่าเสีย พ่อแม่พันธุ์เป็นโรค อัตราการรอดของลูกกบน้อย แก้ไขด้วยการใช้ EM Ball เพื่อบำบัดน้ำเสีย และแยกตัวที่เป็นโรคออก ดูแลความสะอาดบ่อเลี้องอย่าสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อสำรองไฟไว้ใช้อีกด้วย


จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังคอกปศุสัตว์ ของนายสิทธิ์ อินทร์สำราญ สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" บ้านกระเบื้อง ที่ได้รับโคพระราชทาน สำหรับนำไปเลี้ยงเป็นรายได้เสริมจากการทำนา ปัจจุบันมีโคจำนวน 20 ตัว เมื่อปี 2564 มีรายได้จากการจำหน่ายโค เป็นเงิน 60,000 บาท และยังเป็นศูนย์ฝากเลี้ยงโคพระราชทานในโครงการฯ จำนวน 14 ตัว เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรต่อไป


โอกาสนี้นางดวง สุ่มสมบูรณ์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตัวอ่อนโค พันธุ์บรามันแดง , พันธุ์บีฟมาสเตอร์ และพันธุ์วากิว พร้อมกันนี้นายสุพจน์ อัคษร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแม่พันธุ์โคอเมริกันบราห์มัน 2 ตัว และน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคอเมริกันบราห์มัน จำนวน 199 โดส เพื่อพระราชทานให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ


ทั้งนี้โครงการทหารพันธุ์ดี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้สนับสนุนการขยายพันธุ์โค-กระบือในโครงการฯ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกร และให้ได้ลูกโคที่มีคุณภาพ ซึ่งการผสมเทียมแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายประมาณตัวละ 800-1,000 บาท โดยดำเนินการสำรวจแม่พันธุ์โคของเกษตรกร พบแม่พันธุ์โคที่ตั้งท้องแล้ว 20 ตัว และยังไม่ตั้งท้อง 13 ตัว จึงได้ทำการเหนี่ยวนำแม่พันธุ์โคให้เป็นสัด โดยใช้ฮอร์โมนเลียนแบบธรรมชาติ แล้วผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อพันธุ์บราห์มันแดง โดยรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และจะทราบผลการผสมเทียมวันที่ 15 กันยายน 2565


จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" บ้านกระเบื้อง ปัจจุบันมีสมาชิก 23 คน มีพื้นที่ปลูกข้าวรวม 219 ไร่ โดยในปี 2564 สามารถผลิตพันธุ์ข้าวฯ ได้กว่า 89 ตัน สมาชิกมีทักษะความรู้ ในการทำนามากขึ้น ทำให้ได้ข้าวมีคุณภาพมากขึ้น มีข้าวเมล็ดแดงลดลง แต่ยังคงมีพันธุ์ข้าวปนในแปลง แก้ไขด้วยการ เตรียมไถแปลงหลายครั้ง เพื่อกำจัดวัชพืช ในฤดูกาลหน้าคาดว่าจะผลิตข้าวผ่านเกณฑ์ทุกราย


โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนา พิจารณาดำเนินการ เมื่อปี 2556 เพื่อผลิตพันธุ์ข้าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสำรองพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ในกรณีที่ประเทศมีภาวะฉุกเฉิน หรือประสบภัย ที่ทำให้พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิประสบปัญหา


โดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จะมีการตั้งคณะกรรมการบริหารงานภายในกลุ่ม ควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งต้องปลูกด้วยวิธีปักดำ และเก็บเกี่ยวด้วยมือ หรือรถเกี่ยวข้าวที่สะอาด เพื่อป้องกันการปน ของข้าวพันธุ์อื่น หรือข้าวเมล็ดแดง


ในปี 2559 มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนา ช่วยเหลือปรับปรุงสระน้ำในแปลงนาของเกษตรกร เพื่อให้มีน้ำพอใช้ทำนาดำ เลี้ยงกบ และปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปี หากรายใดไม่มีสระน้ำสำรอง จะขุดสระให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ที่ผ่านมา ได้ปรับปรุงและขุดสระน้ำไปแล้ว 586 สระ


โอกาสนี้ มีพระราชดำรัส ให้กำลังใจราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ด้วยทรงตระหนักว่า การผลิตพันธุ์ข้าวที่ดี มีคุณภาพ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความมานะอดทน


Related News