พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดย parichat_p

16 ส.ค. 2565

115 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 32 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาตรี จากคณะต่างๆ รับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 พัน 462 คน


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4 คณะ และ 1 วิทยาลัย จัดการศึกษาครอบคลุมภาคเหนือตอนบน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล


โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความว่า " บัณฑิตทั้งหลายได้รับความสำเร็จในการศึกษาแล้ว เมื่อออกไปประกอบอาชีพการงาน ย่อมปรารถนาความสำเร็จเช่นเดียวกัน การที่จะได้รับความสำเร็จ ในอาชีพการงานนั้น ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง คือ การกำหนดเป้าหมาย ในการทำงานให้เหมาะสม ไม่ตั้งเป้าหมายที่สูง หรือต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริง ทั้งนี้ เพราะการตั้งเป้าหมาย ในการทำงาน ที่เกินความรู้ความสามารถ และความถนัดไปมาก อาจทำให้คนเราเกิดความเหนื่อยหน่ายท้อแท้ จนล้มเลิกไปเสียกลางคัน ไม่อาจทำงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้


ส่วนการตั้งเป้าหมายที่ต่ำเกินไป ก็อาจทำให้นิ่งนอนใจ และประมาท จนไม่สามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จที่สูงขึ้นได้ เท่าที่ควรจะเป็น แต่ละคนจึงต้องพิจารณาสำรวจตนเอง ตามเป็นจริง แล้วตั้งเป้าหมายให้พอเหมาะพอดีกับศักยภาพ และพื้นฐานที่มีอยู่ จากนั้นก็กำหนดวิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แล้วลงมือปฏิบัติให้ตลอดต่อเนื่อง ด้วยความอุตสาหะอดทน เมื่อประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้จริงแล้ว แต่ละคนก็จะมีศักยภาพสูงขึ้น จนสามารถตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นได้ตามลำดับ จึงขอให้บัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาปรับใช้ เพื่อประโยชน์ในการทำงาน สร้างสรรค์ความสำเร็จต่อไป"


เวลา 12 นาฬิกา 5 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 4 ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับนักเรียนเก่า และชมรมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ (ภาคเหนือ) จัดสร้างขึ้น


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในโอกาส 150 ปี บรมราชินยานุสรณ์ (วันคล้ายวันสวรรคต) สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 4 โดยมีลักษณะประทับบนพระเก้าอี้ ฉลองพระองค์ตามแบบโบราณขัติยราชนารี ประกอบเครื่องราชอิสริยยศ ที่นำแบบมาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์กรุงเทพมหานคร- โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2522 เดิมชื่อ โรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ต่อมาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ ภายหลังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปัจจุบันมีนักเรียน 574 คน ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ พักอาศัยที่โรงเรียนในโครงการนักเรียนบ้านไกล- ด้านการบริหารจัดการน้ำ พบว่าขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร จึงมีพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง พร้อมปรับปรุงสระเก็บน้ำเดิมของโรงเรียน ให้มีความจุเพิ่มขึ้น- ด้านการจัดการเรียนการสอน มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมการสอนแบบ Active learning จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ โดยได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับภูมิภาค และรางวัลยอดเยี่ยม สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ทั้งปลูกฝังด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษา โดยได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Related News