พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ ก่อนเสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพ

โดย panwilai_c

14 ส.ค. 2565

20 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้วันนี้ เวลา 13.48 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ประจำปี 2565 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาล ณ สหรัฐอเมริกา ดังนี้นางสาวสุทธินี ทองทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเคส เวทเทิร์น รีเสิร์ฟ

​​

นางสาวชิดชนก เบ็ญจสิริสรรค์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮ็อปกินส์

​​

นางสาวลลิต์ภัทร เพียรหาสิน อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอทเทิล

​​

นางสาวเปรมกมล ขันทจักร อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอทเทิล

​​

นางสาวสุรัสวดี เครือหงษ์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮ็อปกินส์

​​

เวลา 17.38 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดธาตุทอง ในการพระราชทานเพลิงศพ นางพรรณี ประจวบเหมาะ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สิริอายุ 86 ปี นางพรรณี ประจวบเหมาะ เป็นบุตรตรีของ นายสิริ กับ นางประพิณ ประจวบเหมาะ เกิดเมี่อวันที่ 14 สิงหาคม 2478 สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม สาขาวิชาการต่างประเทศและการทูต จากนั้นเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีโอกาสไปศึกษาด้านสังคมวิทยา สวัสดิการสังคม และภาษาเยอรมัน ที่มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนางพรรณี ประจวบเหมาะ เป็นอาจารย์ผู้บุกเบิกการเรียนการสอนวิชาสังคมสงเคราะห์ ในภาควิชาสังคมวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เน้นให้นิสิตได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติงานจริง นำหลักพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ พัฒนารูปแบบงานสังคมสงเคราะห์ และจากการทุ่มเททำงานอาสาสมัครและงานสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับยกย่องเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2544 ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร จากมูลนิธิปกรณ์ อังศุสิงห์ ด้านครอบครัว สมรสกับ นายวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ มีบุตร-ธิดา 2 คน

Related News