พระราชสำนัก

องคมนตรี เปิดโครงการ 45 ปีหมู่บ้านสหกรณ์ ตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่

โดย paweena_c

5 ส.ค. 2565

10 views

องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการ 45 ปี โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ ที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ 45 ปี โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่


ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ได้ถือครองที่ดิน เพื่ออยู่อาศัยและทำการเกษตรในรูปแบบหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตร โดยสมาชิกโครงการจะไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ยังคงเป็นของโครงการตามเดิม แต่สามารถตกทอดถึงลูกหลานได้


ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการโครงการตามรอยเบื้องพระยุคบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 , นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของสมาชิกโครงการ อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ปลอดสาร ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยหมู่บ้านสหกรณ์แห่งนี้ แบ่งเป็น 8 หมู่บ้าน มีพื้นที่รวมกว่า 32,000 ไร่ ลักษณะตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขา เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์ มีทุนทางสังคม คือ น้ำพุร้อนสันกำแพง และถ้ำเมืองออน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในช่วงบ่าย องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ที่ห้องประชุมกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชบาย ในการพัฒนาให้เป็นสถานที่อนุรักษ์ คงสภาพเป็นธรรมชาติ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพ มีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ และช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน