พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล อุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18

โดย parichat_p

30 ก.ค. 2565

17 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบำเพ็ญพระกุศลสังฆทาน อุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ


วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลสังฆทานอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (ชิ-นะ-วะ-รา-ลง-กอน) ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ และผู้เคารพเลื่อมใส ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน นับแต่สิ้นพระชนม์เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2531 เป็นต้นมา


สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์, ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ยุคที่ 4, เป็นสมเด็จพระราชอุปัธยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, และพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบัน มีพระนามเดิมว่า ’วาสน์ วาสโน’ ประสูติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2440 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2531 สิริพระชันษา 91 ปี ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2517 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระอัฐิ ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

Related News