พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงหว่านข้าว และเปิดพระอนุสาวรีย์ฯ

โดย paweena_c

27 ก.ค. 2565

12 views

วันนี้ เวลา 13.27 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงาน กิจกรรมแปลงสาธิตการเกษตรที่ 5 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ปี 2564 ได้ปลูกข้าวพันธุ์ กข 87 ด้วยวิธีหว่านน้ำตม


โดยใช้เครื่องพ่นและโดรน ซึ่งการเจริญเติบโตของต้นข้าว และผลผลิตไม่แตกต่างกัน แต่การใช้โดรนช่วยลดต้นทุนได้มากขึ้น ได้ผลผลิต 3 พัน 750 กิโลกรัม มอบให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก เพื่อโครงการส่งเสริมการทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข 87 ในพื้นที่นาแปลงใหญ่


นอกจากนี้ยังหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองด้วยโดรน เพื่อลดขั้นตอนการไถเตรียมดิน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ได้มอบพันธุ์ข้าวให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ บ้านปากลาด หมู่ที่ 7 บ้านปากลาด อำเภอบ้านนา 10 ราย ทั้งกระจายให้สมาชิกเครือข่าย ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทาน ทั้งการขุดลอกสระ คลองระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 2 แห่ง


สำหรับโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชดำริ มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ได้แก่ ทุเรียน เงาะโรงเรียน ลองกอง มังคุด นอกจากนี้ยังมีไม้ผลที่ออกผลปีแรก ได้แก่ มะไฟกา ส้มแขก มะม่วงเบา และจำปาดะ ซึ่งจำหน่ายให้ประชาชนในราคาย่อมเยา เพื่อช่วยเหลือ ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19


โอกาสนี้ ทรงปลูกข้าว พันธุ์ กข 87 โดยวิธีหว่านน้ำตม เนื่องจากประหยัดจำนวนเมล็ดพันธุ์ เป็นพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อแสง ที่กรมการข้าวประกาศรับรองพันธุ์ในปี 2563 มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 114 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 730 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถให้ผลผลิตสูงสุดถึง 1 พัน 53 กิโลกรัมต่อไร่ เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง


ทั้งนี้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดกิจกรรมภายใต้ โครงการศูนย์สาธิตการเกษตร ตามแนวพระราชดำริ มีการปลูกผักปลอดภัยแบบยกแคร่ ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ เพาะเห็ดนางฟ้า และเห็ดหูหนูในโรงเรือน รวมทั้งกิจกรรมต่อยอดการเลี้ยงปลาในนาข้าว ได้ส่งมอบพ่อแม่พันธุ์ปลาตะเพียนขาว แก่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก และองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังเขื่อนขุนด่าน นำไปเพาะพันธุ์ มอบแก่เกษตรกรในโครงการต่างๆ นับเป็นการขยายผลสู่ชุมชนให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันเวลา 17.34 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) เขตพระนคร ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปิตุฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดสร้างขึ้น เป็นปฏิมากรรมแบบครึ่งพระองค์ แกะสลักด้วยหินอ่อน ขนาดเท่าพระองค์จริง ฉลองพระองค์ตามแบบพระรูปเขียน ที่ประดิษฐาน ณ วังสวนผักกาด ทั้งนี้เพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ในฐานะอดีตองค์อุปนายิกา สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงาน ของสถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2466 เพื่อเป็นสถานทำการอนามัยพิทักษ์ แก่ประชาชนในเขตกำแพงพระนคร โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ พระราชทานเงินจากผู้ถวายโดยเสด็จพระกุศล ในงานพระศพสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี (พระชนนี) เป็นทุนประเดิมในการก่อสร้าง และนำเงินส่วนที่เหลือ มาเป็นดอกผลในการบำรุงสถานี


เปิดให้บริการเป็นทางการเมื่อปี 2471 เริ่มแรกมีชื่อว่า สุขุมาลอนามัย ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีกาชาดที่ 2 ปัจจุบันสนับสนุนงานด้านการบรรเทาทุกข์ การประชานามัยพิทักษ์ การฝึกอบรมความรู้การปฐมพยาบาล และความรู้ด้านสุขภาพ โดยเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมความรู้ด้านภัยพิบัติ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนทั้งในด้านสุขภาพ การเตรียมพร้อมป้องกันภัยพิบัติ รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทางภัยพิบัติ และสุขภาพอนามัยRelated News