พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯพระราชทานเพลิงศพ ร้อยตรี โกมินทร์ สืบวิเศษ อดีตรองผู้ว่าฯพระนครศรีอยุธยา

โดย parichat_p

24 ก.ค. 2565

50 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ร้อยตรี โกมินทร์ สืบวิเศษ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันนี้เวลา 17 นาฬิกา 9 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม เขตพระนคร ในการพระราชทานเพลิงศพ ร้อยตรี โกมินทร์ สืบวิเศษ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ด้วยอาการติดเชื้อในปอด สิริอายุ 86 ปี


ร้อยตรี โกมินทร์ สืบวิเศษ เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2478 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นบุตรของนายมาศ สืบวิเศษ และนางผ่อง สืบวิเศษ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในระดับอุดมศึกษาที่ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการปกครอง ด้านชีวิตการทำงาน เริ่มรับราชการที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี 2503 ในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


มีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ ได้ไปรับราชการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในตำแหน่งต่างๆ อาทิ นายอำเภอคีรีรัฐนิคม นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งสุดท้ายก่อน เกษียณอายุราชการ คือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ร้อยตรี โกมินทร์ เป็นผู้ที่มีความโอบอ้อมอารี ใช้ชีวิตเรียบง่าย และรักธรรมชาติ ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางสุมาน ญาณประสาท มีบุตรสาว 2 คน คือ นางสาวกษมา สืบวิเศษ อัครราชทูต ณ กรุงไคโร ปฏิบัติราชการทางกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ และ รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์พลอย สืบวิเศษ คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Related News