พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี อดีตประธานมูลนิธิโครงการหลวง

โดย parichat_p

24 ก.ค. 2565

46 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี อดีตประธานมูลนิธิโครงการหลวง


วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 29 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาบัณณรศภาค (บัน-นะ-ระ-สะ-พาก) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์


หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประสูติเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2465 ทรงเป็นพระโอรสในพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และหม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ (วรวรรณ) รัชนี จึงทรงเป็นพระราชปนัดดาทั้งในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีพระเชษฐภคินี คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ที่สำคัญทรงเป็นเจ้านายสายบวรราชสกุลองค์สุดท้ายที่ประสูติในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระชนม์อยู่


หม่อมเจ้าภีศเดช ทรงศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ก่อนเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่วิทยาลัยดัลลิช ประเทศอังกฤษ ทรงจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านประวัติศาสตร์ กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ได้เสด็จกลับประเทศไทย เข้าทรงงานที่บริษัทเชลล์ แห่งประเทศไทย ตำแหน่งผู้จัดการด้านโฆษณา แล้วทรงลาออกมาประกอบธุรกิจ และได้ถวายงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


โดยเฉพาะในการสนองพระราชดำริ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา และป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจ สร้างอาชีพที่ยั่งยืน โดยทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนพระราชกรณียกิจ และพระบรมราโชบายในการดำเนินโครงการหลวง


นอกจากนี้ทรงได้รับการถวายรางวัล ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญา และมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ปี 2554 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยทรงมีผลงานโดดเด่น และมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย โดยส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาว แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง ทดแทนการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย ซึ่งส่งผลให้ลดการทำลายธรรมชาติลง และเป็นการรักษาผืนดิน


หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี สิ้นชีพิตักษัย เนื่องจากอาการปอดอักเสบติดเชื้อ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 สิริชันษา 100 ปี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกศมณฑป ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดตั้งประดับ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน กำหนด 7 วัน


ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน ของพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางหน้าโกศศพด้วย

Related News