พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2565 มูลนิธิอานันทมหิดล

โดย parichat_p

23 ก.ค. 2565

8 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2565 มูลนิธิอานันทมหิดล


วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา 40 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2565 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อคัดเลือกผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2565


มูลนิธิอานันทมหิดล เป็นมูลนิธิฯ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้น เมื่อปี 2498 ด้วยทรงสนพระราชหฤทัยในสวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ของพสกนิกร ทรงตระหนักว่าราชอาณาจักร ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูง จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ใผ่ใจในการศึกษา ที่แสดงความสามารถอย่างยอดเยี่ยม ให้มีโอกาสศึกษาวิชาการชั้นสูง ณ ต่างประเทศ


เมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาแล้ว จะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในวิชาการที่ศึกษามา โดยสนับสนุนการศึกษาในแผนกวิชาต่างๆ รวม 8 แผนก คือ แพทยศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , เกษตรศาสตร์, ธรรมศาสตร์ , อักษรศาสตร์ , ทันตแพทยศาสตร์ , สัตวแพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันมีผู้รับพระราชทานทุน ที่สำเร็จการศึกษาเดินทางกลับมาแล้ว 401 คน และกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ 60 คน

Related News