พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

โดย paweena_c

20 ก.ค. 2565

11 views

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส


วันนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคอลอกาเว หมู่ที่ 1 อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ ในเขตตำบลศรีสาคร รวม 4 โครงการจากนั้น ลงพื้นที่ไปติดตามโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านไอร์แตแตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีสาคร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2563 ตามที่ราษฎรหมู่ 9 ตำบลศรีสาคร ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงฝายทดน้ำ พร้อมระบบประปาภูเขา เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่


ซึ่งเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน รวมทั้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง โดยการปรับปรุง แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สามารถส่งน้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่กว่า 500 ครัวเรือน และสนับสนุนพื้นที่การเกษตรกว่า 1 พันไร่


ในช่วงบ่าย ไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดออันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเจาะไอร้อง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริ เมื่อปี 2523 และมีพระราชกระแสรับสั่ง ให้จัดทำโครงการเป็นที่ทำกิน และให้เป็นศูนย์สาขาที่ 2 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อมาได้จัดตั้ง กลุ่มผู้ใช้น้ำ มีสมาชิก 100 คน และทำโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2565 สามารถส่งน้ำให้ราษฎรบ้านปีแนมูดอได้ 157 ครัวเรือน โรงเรียน 2 แห่ง และมัสยิด 2 แห่ง ทั้งได้รับการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่การเกษตร จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯด้วย