พระราชสำนัก

องคมนตรี เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รร.ในกลุ่มพระราชูปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

โดย paweena_c

19 ก.ค. 2565

48 views

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์ฯ รวมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565


วันนี้เวลา 10.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดนิทรรศการ "โรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์ฯ รวมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565" และการแสดงผลงานของนักเรียน กลุ่มโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตทวีวัฒนาซึ่งกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 15 โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการร่วมกัน ด้วยความรัก ความสามัคคี ผ่านการแสดงความสามารถทางวิชาการ ในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนรู้โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติจริง ในการนี้ องคมนตรี มอบโล่รางวัลแก่สถานศึกษา นักเรียนดีเด่น รวมถึงมอบเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษานอกจากนี้ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระปฐมบรมราชโองการ สายธารแห่งพระเมตตาช่วยปวงประชาต้านภัยโควิด -19 นิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ดั่งดวงประทีปส่องความรุ่งเรืองสู่การศึกษาไทย รวมถึงนิทรรศการผลงานของนักเรียน กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ 15 แห่งทั่วประเทศอาทิ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมถ์ ที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการมีอาชีพ มีงานทำ มาสู่การปฏิบัติ โดยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดทำหลักสูตรทวิภาคี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถเรียนควบคู่กับการทำงาน เมื่อจบการศึกษาสามารถเทียบโอนวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ และทำงานได้ทันทีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี1 อุดรธานี ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำเสนอโครงงานออกแบบและการสร้างโมเดล โดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบชิ้นงาน สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ


และโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สอนให้นักเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และลดขยะ โดยนำซองขนมประดิษฐ์เป็นดอกไม้Related News