พระราชสำนัก

องคมนตรี เปิดงานสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาบนพื้นที่สูงกับนานาชาติ

โดย parichat_p

18 ก.ค. 2565

14 views

องคมนตรี เปิดงานสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาบนพื้นที่สูงกับนานาชาติ


วันนี้ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาบนพื้นที่สูงกับนานาชาติ ผ่านสื่ออิเล็กโทรนิกส์


ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 ถึง 19 กรกฎาคม 2565 เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการเข้าร่วมประชุม CND ครั้งที่ 65 เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของมูลนิธิโครงการหลวง


โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดตัวอย่างความสำเร็จของเกษตร กับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากต่างประเทศ อาทิ UNODC จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , อัฟกานิสถาน , สาธารณรัฐประชาชนจีน , เปรู , เนปาล , ราชอาณาจักรภูฏาน และไต้หวัน



นอกจากนี้ มีตัวแทนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่แจ่ม และชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ้านเมืองอาง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ของการพลิกฟื้นพื้นที่สูง จากระบบเกษตรที่ทำลายสิ่งแวดล้อม สู่ระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนจากอาชีพปลูกฝิ่น และทำไร่หมุนเวียน มาปลูกพืชเขตหนาว สร้างอาชีพบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความมั่นคง ที่สอดคล้องกับ BCG Model นำมาสู่ความยั่งยืน ชุมชนอยู่ดีกินดี


ทั้งนี้โครงการหลวงโมเดล ดำเนินงานตามพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด ในการดำเนินงานอย่างเข้าใจ เข้าถึง ทำให้บรรลุผลสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่สูง จากพื้นที่พัฒนาโครงการหลวง 39 แห่ง สู่โครงการขยายผลแบบโครงการหลวง 44 แห่ง และนำรูปแบบโครงการหลวงโมเดล ไปต่อยอดในระดับนานาชาติ