พระราชสำนัก

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ม.ราชภัฏภูเก็ต

โดย parichat_p

18 ก.ค. 2565

10 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ด้านการผลิตและพัฒนาครู และด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่างๆ


โดยคณะครุศาสตร์ มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการผลิตครู และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และทักษะสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านดิจิทัล และในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้


สำหรับคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยความร่วมมือของสถานประกอบการในพื้นที่ รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ จากการทำงานระหว่างเรียน


บ่ายวันเดียวกัน ได้พบปะพูดคุยกับผู้นำนักศึกษาเพื่อร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนในการปรับกระบวนการจัดการศึกษา มีการใช้กระบวนการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ตัวนักศึกษาให้กลายเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม ในการนี้ องคมนตรี ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอนของคณะครุศาสตร์ โดยได้สอบถาม และให้ข้อแนะนำด้านต่างๆด้วย

Related News