พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ วันที่ 17 - 19 ก.ค. 2565

โดย parichat_p

17 ก.ค. 2565

41 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 17 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565


วันนี้ เวลา 07.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เที่ยวบินพิเศษที่ อาร์ทีเอเอฟ 242 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์


ระหว่างวันที่ 17 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 โดยมีรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆ ทั้งทหาร ตำรวจ แม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจ ผู้แทนสภากาชาดไทย ลูกเสือชาวบ้าน และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ


การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเปิดการประชุมวิชาการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย ครั้งที่ 18 ณ สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญ ของนายเคนเนท เอ๋อร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์


นอกจากนี้จะพระราชทานพระราชวโรกาส ให้นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมด้วยภริยา และนายเตียว ชี เฮียน รัฐมนตรีอาวุโส และรัฐมนตรีประสานงาน ด้านความมั่นคงแห่งชาติ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท และถวายพระกระยาหารกลางวัน

Related News