พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ถวายแด่พระราชาคณะ ที่ได้พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

โดย paweena_c

15 ก.ค. 2565

143 views

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชาคณะ ที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์วันนี้ ที่อุโบสวัดป่านาคนิมิตต์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระสงฆ์ 6 รูป ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระเถราจารย์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราชประกอบด้วย พระวชิรเขมคุณ เป็น "พระราชวชิรเขมคุณ" อดุลวิปัสสนาวรกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่านาคนิมิตต์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูปพระครูอุดมญาณโสภณ เป็น "พระราชวชิรโสภณ" โกศลวรกิจจานุกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูปพระครูอุดมธรรมสุนทร เป็น "พระราชมงคลวชิรมุนี" ศรีวิปัสสนาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าอุดมสมพร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูปพระหนูเพชร ปญฺาวุโธ เป็น "พระราชมงคลวชิรารักษ์" พิทักษ์ธรรมคณาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ ที่พักสงฆ์ป่าภูมิพิทักษ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูปพระบุญมา คมฺภีรธมฺโม เป็น "พระราชมงคลวชิรธรรม" คัมภีรญาณวิสิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดหนองกุง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูปและพระวงศ์ สุภาจาโร เป็น "พระราชวชิรสีลาจารย์" ธรรมทานคุณากร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดคามวาสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูปทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธา และทรงเลื่อมใสในวัตรปฏิบัติของพระเถระ จึงทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี"