พระราชสำนัก

ในหลวงและพระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช 2565

โดย paweena_c

13 ก.ค. 2565

53 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้


วันนี้เวลา 18.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช 2565


โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงถวายพุ่มเทียน ธูปเทียนแพ ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน พร้อมทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมาสน์ศิลา


สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการทองทิศ จากนั้น ทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า พระราชทานแก่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่าง ๆ สำหรับนำไปจุดเทียนพรรษาที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้แล้ว


จากนั้น ทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระเปรียญธรรม 9 ประโยค และพระภิกษุนาคหลวง ที่อาส์นสงฆ์ จำนวน 20 รูป แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงประเคนพุ่มเทียน กับ พระราชวงศ์ องคมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนพุ่มเทียน


เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานพุ่มเทียน จนครบ 350 รูปแล้ว ทรงศีล เมื่อประธานสงฆ์ ถวายศีล จบ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงสังเวย เพื่อทรงเททองหล่อพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ส่วนพระเศียร)


โอกาสนี้ ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย แล้วทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวย จากนั้น ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน ขอถวายเครื่องสักการะ ทรงโปรยข้าวตอก ดอกไม้ ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีเททอง ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน แล้วทรงหย่อนแผ่นทอง นาก เงิน ลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย แล้วทรงเทแผ่นทอง นาก เงิน ลงในเบ้า แล้วทรงถือสายสูตรเททองหล่อ พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ส่วนพระเศียร)


แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ทั้งนี้ วันอาสาฬหบูชา คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ได้รับการประกาศให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เมื่อปี 2501 เนื่องจากเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนา "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" ทรงประกาศพระพุทธศาสนา


นอกจากนี้ ยังเป็นวันที่มีพระสงฆ์สาวกองค์แรก และเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชาขึ้นเป็นประจำทุกปี

Related News