พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระธรรมวชิราจารย์ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

โดย panwilai_c

7 ก.ค. 2565

99 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระธรรมวชิราจารย์ วัดสุวรรณารามราชวรวิหารวันนี้เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระธรรมวชิราจารย์ ตามที่มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทาน สัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเทพสุวรรณเมธี เป็น พระธรรมวชิราจารย์ ปริยัติภารธุราทร คุณากร ธรรมสาธก ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ทั้งนี้ด้วยเป็นพระเถระนักปกครองผู้เปี่ยมด้วยเมตตา และมีวัตรปฏิบัติอันน่าเลื่อมใสพระธรรมวชิราจารย์ มีนามเดิมว่า สุชาติ หวลจิตต์ เกิดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2506 ที่จังหวัดปทุมธานี บรรพชา และอุปสมบท ณ วัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด ด้วยความมุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีอย่างจริงจัง จนสามารถสอบได้เปรียญธรรม 8 ประโยค และปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบาลีและสันสกฤต และอาจารย์ประจำวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมนอกจากนี้ ยังเป็นประธานโครงการจัดสร้าง มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม จัดหลักสูตรการเรียนการสอน นักธรรมบาลี ให้เหมาะสมกับวัยของสามเณร และเปิดการเรียนการสอน Pali English Program เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ด้านงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแล พระธรรมทูตไปต่างประเทศ และเป็นประธานดำเนินการก่อสร้างวัดหทัยนเรศวร์ รัฐจอร์เจีย และวัดสุชาดาธรรมาราม รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม และรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร