พระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

โดย panwilai_c

4 ก.ค. 2565

35 views

ผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศล ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2565วันนี้เวลา 07.57 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โปรดให้ นายสุรพิทย์ กีรติบุตร รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปยังท่าวาสุกรี เขตดุสิต ในการบำเพ็ญพระกุศล ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ซึ่งกรมประมงจัดถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ จำนวน 490,000 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ทรงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และทรงมีพระอัจฉริยภาพ ในด้านศิลปะ สาขาทัศนศิลป์ ทรงนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผสมผสานเข้ากับศิลปะ จนเป็นผลงานจิตรกรรม ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในชื่อชุด หลากลายหลายชีวิต ซึ่งได้พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ มาต่อยอดจัดหารายได้ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้วยพระกรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยเสมอมา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ถวายพระสมัญญาว่า "สิริศิลปิน"ที่สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระกุศล ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ช่วยเหลือประชาชน ให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ทรงวางรากฐานการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสมทบทุน สร้างศูนย์การแพทย์ ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 942-3-00099-2และที่ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นาย จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกับคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อมาทรงสำเร็จการศึกษา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) คณะประมง และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปัจจุบันทรงเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และเสด็จไปทรงงานด้านวิสัญญีสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง

Related News