พระราชสำนัก

ในหลวง - พระราชินี โปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าฯ

โดย panwilai_c

3 ก.ค. 2565

35 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้ เวลา 17.37 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด นำอัยการประจำกอง จำนวน 393 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้ นายสมศักดิ์ เวทย์วิไล รองอัยการสูงสุด, นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ และนายรมย์ศักย์ ธรรมชัยเดชา เลขานุการอัยการสูงสุด ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วยในการนี้ มีพระราชดำรัสแก่อัยการประจำกอง ถึงการปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้วิจารณญาณที่เที่ยงตรงถูกต้อง และใช้วิจารณญาณที่รอบคอบจากนั้นเวลา 17.57 น. เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สภานายกสภาลูกเสือไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และเป็นเกียรติประวัติ แก่คณะลูกเสือแห่งชาติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 75 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย เมื่อปี 2454 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 กับเพื่อส่งเสริมกำลังใจแก่ผู้อุทิศตนให้กิจการลูกเสืออย่างแท้จริงคณะลูกเสือแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมือง มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญ ก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติโดยให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดี ชั้นพิเศษ พระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่ง และผู้มีอุปการคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสือ อย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่วันที่ได้รับพระราชทาน เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่ง มีลักษณะเป็นดวงตรา ด้านหน้าเป็นรูปไข่พื้นลงยาสีน้ำเงิน กลางดวงตรามีตราหน้าเสือ ประกอบวชิระเงินล้อมด้วยเม็ดไข่ปลาสีทอง และมีรัศมีเงิน โดยรอบแปดแฉกคั่นด้วยกระจังสีทอง เบื้องบนมีพระมหามงกุฎ รัศมีฉลุโปร่งและเลข "9" สีทอง ด้านหลังกลางดวงตรา เป็นดุมพื้นลงยาสีม่วง มีรูปตราของคณะลูกเสือโลก เบื้องล่างมีอักษรสีเงินว่า "เราจะทำนุบำรุงกิจการลูกเสือสืบไป" ที่ขอบส่วนบนของดวงตรามีห่วงห้อยแพรแถบ สำหรับคล้องคอ มีริ้วสีเหลืองอยู่กลาง ริมทั้งสองข้างมีริ้วสีขาว

Related News