พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ โครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2

โดย parichat_p

2 ก.ค. 2565

20 views

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ โครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2


วันนี้เวลา 8 นาฬิกา 40 นาที พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศ โครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดศรีโสดา จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมให้พระภิกษุและสามเณร ได้เรียนรู้การเผยแผ่หลักธรรมคำสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง


โดยมีภิกษุและสามเณรจากทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 70 รูป ซึ่งมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งคือ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท , มีพรรษา 3 พรรษา หรือเปรียญธรรม 3 ประโยค มีความสนใจใฝ่รู้พระธรรมจาริก และศีลาจารวัตรอันดีงาม


โครงการพระธรรมจาริก เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามมติมหาเถรสมาคม เมื่อปี 2508 ด้วยเห็นถึงความสำคัญ ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี ระหว่างประชาชนในพื้นที่ราบ และบนพื้นที่สูงให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น


โดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผ่านโครงการต่างๆ สำหรับรุ่นที่ 2 นี้ แบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วงคือ ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2565 และวันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 เมื่ออบรมเสร็จสิ้นแล้ว จะไปปฎิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในพื้นที่ทุรกันดาร


ส่วนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นความสำคัญ ในการสืบสานพระพุทธศาสนา


เพื่อให้พระภิกษุและสามเณร ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธา ในบวรพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาพระธรรมวินัย อย่างแตกฉาน และมุ่งมั่น ที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอด เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของ สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า ได้อย่างถูกต้อง เพื่อธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มีความมั่งคงเจริญสืบไป ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพุทธมามกะ และองค์อัครศาสนูปถัมภก ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจ ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง