พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 และกรอบแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2567

โดย parichat_p

30 มิ.ย. 2565

21 views

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 และกรอบแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2567


วันนี้ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 และกรอบแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2567 ภายใต้แผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)ของฝ่ายปฏิบัติการมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อเป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน


ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 ประสบผลสำเร็จในการวิจัยพันธุ์พืช 18 ชนิด 40 สายพันธุ์ โดยเฉพาะการขยายพื้นที่ปลูกสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 88 และ 89 , การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟโครงการหลวง , ต้นแบบผ้าทอกัญชงผสมเส้นใยธรรมชาติ , ชีวภัณฑ์เพื่อกำจัดศัตรูพืช โดยได้ขยายผลไปยังเกษตรกรในพื้นที่สูงอื่นๆ ด้านการส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์บนพื้นที่สูง ทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจนทุกพื้นที่


นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ในการนำระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างปัจจัยพื้นฐาน เข้าไปยังพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน ทำให้ราษฎรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ด้านงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาล นำไปใช้ในการสร้างบุคลากร ด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ก่อเกิดผลิตผลเมืองหนาวที่ช่วยลดการนำเข้า และเกิดระบบการผลิตบนมาตรฐานอาหารปลอดภัย


สำหรับการจัดทำแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2566 เป็นการต่อยอดการดำเนินงาน ภายใต้นโยบายการประหยัดงบประมาณ โดยมีแผนกลยุทธ์ อาทิ กลยุทธ์การวิจัย , กลยุทธ์การขับเคลื่อน , กลยุทธ์การพัฒนาชุมชน ตามแนวทางโครงการหลวงโมเดล , กลยุทธ์เสริมสร้างอาชีพ , กลยุทธ์การพัฒนาระบบจัดการผลิตผลผลิตภัณฑ์ , กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารงาน