พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมรร.ในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เป็นวันที่ 2

โดย parichat_p

30 มิ.ย. 2565

30 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นวันที่สอง


วันนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รวม 3 แห่ง เพื่อติดตามการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน ที่ยึด 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ โดยที่โรงเรียนบ้านด่านโง เปิดทําการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 201 คน


โรงเรียนมีผลการดำเนินงานเด่น ในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน ทั้งด้านจิตอาสา และทักษะอาชีพ เช่น การดำเนินงานโคกหนองนา โมเดล ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำผลผลิตพืชผัก และไข่ นำมาประกอบอาหารกลางวัน


ที่โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก ก่อตั้งเมื่อปี 2514 ที่ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงแฝก ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 259 คน ปัญหาที่พบ เช่น ห้องน้ำ และบ้านพักครู โดยองคมนตรี ชี้แนะให้โรงเรียนจัดทำแผนงานพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เพื่อดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย และเกิดความต่อเนื่อง


ที่โรงเรียนบ้านแม่คะเมย เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 114 คน การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ โรงเรียนได้รับรางวัล อาทิ "ครูดีศรีเมืองเพชร" ประจำปี 2564 , รางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2564 ด้านปัญหา พบระบบไฟฟ้าตก ส่วนโรงอาหารอยู่ระหว่างการต่อเติม


ปัจจุบันโครงการกองทุนการศึกษา มีสถานศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างกระบวนการสร้างคนดี ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในถิ่นทุรกันดาร รวม 35 จังหวัด ประกอบด้วย โรงเรียนสามัญศึกษา 143 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 10 แห่ง