พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาส ให้อธิการบดี ม.จุฬาฯ เฝ้า ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

โดย kodchaporn_j

27 มิ.ย. 2565

6 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาส ให้อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้า ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์วันนี้ เวลา 13.33 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะ เฝ้าถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2565 และถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตามที่สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีมติเป็นเอกฉันท์ เพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณ ด้วยทรงสร้างประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา และการศึกษาของชาติอย่างต่อเนื่องสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่เกื้อกูลต่อการศึกษาอย่างครบถ้วน ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำ ในสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย และทรงสอนธรรมคดีแก่นักเรียน ,พระภิกษุสามเณร ด้วยทรงมุ่งมั่นให้เยาวชนมีความรู้ ทรงบริหารงานพระศาสนาของพระสงฆ์ และเถรมหาสมาคม ตลอดจนส่งเสริมการอบรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ ยังทรงพระนิพนธ์บทความ พระคติธรรม พระธรรมเทศนา พระโอวาท ประทานแก่พุทธศาสนิกชน อยู่เป็นเนืองนิจ ทรงบริหารงานพระศาสนาของคณะสงฆ์ และมหาเถรสมาคม ทรงสนับสนุนให้ชนทุกวัย มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนทรงส่งเสริมการศึกษา ประทานทุน ให้พระภิกษุสามเณร ได้เล่าเรียนความรู้แขนงต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาตน และประเทศชาติ สมควรสถิตใน "กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต" หมายถึง ผู้ทรงพระกิตติคุณทางครุศาสตร์อย่างวิเศษ

Related News