พระราชสำนัก

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานฯ บำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา 95 ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ

โดย panwilai_c

26 มิ.ย. 2565

25 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ในการบำเพ็ญพระกุศล ฉลองพระชันษา 95 ปี ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกวันนี้ เวลา 09.13 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ในการบำเพ็ญพระกุศล ฉลองพระชันษา 95 ปี วันที่ 26 มิถุนายน 2565ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระอัฐิ อัฐิพระบุพการีและพระบูรพาจารย์ พระราชาคณะ สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นพระเถระผู้เจริญยิ่งด้วยพรรษายุกาล สมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตร ทรงมั่นคงในเนกขัมม ปฏิบัติทั้งคันถธุระ และวิปัสสนาธุระ ทรงดำรงมั่นในไตรสิกขามิเสื่อมถอย มีพระจริยาสำรวมเรียบร้อย และทรงเป็นที่เคารพสักการะทั่วสังฆมณฑล ตลอดจนประชาชนทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เชิญเครื่องราชสักการะพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปถวายโดยประธานองคมนตรีได้วางพวงมาลัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7, พระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7, และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จากนั้น ประธานองคมนตรี เฝ้า ถวายธูปเทียนแพ น้ำสรง พานพุ่มดอกบัว และผ้าไตรพระราชทาน แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกในโอกาสนี้ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญพานพุ่มดอกบัว ผ้าไตร และสิ่งของไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยต่อจากนั้น สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์ พลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ทรงจุดเทียนที่ครอบน้ำพระพุทธมนต์ และทรงประเคนครอบน้ำพระพุทธมนต์แด่ประธานสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบ พลเอก หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล ทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สำรับภัตตาหารนอกนั้น พระอนุวงศ์ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทรงประเคน และร่วมกันประเคนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ประสูติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2470ทรงได้รับพระราชทานสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อปี 2560 และเป็นพระองค์แรกในรัชกาลที่ 10 นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน ถวายพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย เป็นราชสักการะ และพระเกียรติยศพิเศษ นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 7 และสมเด็จพระสังฆราชจากสามัญชน ที่มิใช่พระราชวงศ์ พระองค์ที่ 3 ที่ทรงได้รับเป็นพระเกียรติยศอย่างสูง ในประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พุทธศาสนิกชน ไปถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูป และลงนามถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2565 ด้วย

Related News