พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลสังฆทาน อุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

โดย panwilai_c

25 มิ.ย. 2565

25 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบำเพ็ญพระกุศลสังฆทาน อุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณวันนี้ เวลา 9 นาฬิกา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลสังฆทานอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ และผู้เคารพเลื่อมใส จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน นับแต่สิ้นพระชนม์ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2531โดยเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์, เป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ยุคที่ 4, เป็นสมเด็จพระราชอุปัธยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, และพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบัน มีพระนามเดิมว่า ’วาสน์ วาสโน’ประสูติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2440 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2531 สิริพระชันษา 91 ปี ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2517 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรต่อมาในปี 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562โอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาส ให้คณะไวยาวัจกร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พร้อมด้วยสาธุชน ซึ่งจัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่วัด ชุมชน และสถานสงเคราะห์ เพื่อสนองพระดำริด้านการสาธารณสงเคราะห์ เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2565 เฝ้า และนำผู้แทนวัด ชุมชน และสถานสงเคราะห์ เฝ้ารับประทานเครื่องอุปโภคบริโภค และเฝ้าถวายสักการะและที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พุทธศาสนิกชน ไปถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูป และลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2565 ด้วย

Related News