พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ม.ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

โดย parichat_p

24 มิ.ย. 2565

17 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ


วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มล้านนา ด้วยสรรพกำลังของ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ โรงแรมแสนโฮเทล จังหวัดเชียงราย


ซึ่งน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสู่การปฏิบัติ ที่เหมาะสมกับการพัฒนาตามบริบทภูมิสังคม โดยร่วมกับสำนักงาน สภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สอวช.ที่ให้ความสำคัญกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนา


โดยการผลิตบัณฑิต ที่มีทักษะทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และมีบทบาทในการเป็นคลังสมอง คลังปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความยากจน รวมถึงมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา และเศรษฐกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย


ทั้งนี้ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ร่วมวางแนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเติมเต็มแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นรายภูมิภาค ด้วยโครงการสำคัญ ให้สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศไทย อย่างยั่งยืนต่อไป