พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ โครงการฝึกอบรมนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2

โดย parichat_p

24 มิ.ย. 2565

8 views

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ โครงการฝึกอบรมนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2


วันนี้ ที่วัดประยุรวงศาวาส นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ โครงการฝึกอบรมนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2 ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และวัดประยุรวงศาวาส จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน ถึง 8 กรกฎาคม 2565


เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมให้ผู้สืบศาสนทายาทได้เรียนรู้วิถีแห่งการเทศนา และเผยแผ่หลักธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้อง


โดยมีพระสงฆ์และสามเณรจากทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 70 รูป ซึ่งมีคุณสมบัติหลัก 3 ประการ ประกอบด้วย เคยผ่านการอบรมนักเทศน์, สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก และมีพรรษา 3 พรรษา หรือเปรียญธรรม 3 ประโยค และมีความสนใจในการเทศนา, มีปฏิปทา และศีลาจารวัตรอันดีงาม


ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น เมื่อปี 2547 เพื่อบำรุงการศึกษาเผยแผ่พุทธธรรม แด่พระสงฆ์ และสามเณร ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธาน โดยทรงสนับสนุนโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง


เพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นหลักชัยในชีวิตของชาวไทย ซึ่งวัดประยุรวงศาวาส เป็นสำนักเทศนา ที่สาธุชนให้ความสนใจ ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยเฉพาะการเทศนา ลีลาสาลิกาป้อนเหยื่อ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น

Related News