พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กระบี่

โดย parichat_p

22 มิ.ย. 2565

13 views

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดกระบี่


วันนี้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ และคณะ ไปติดตามการดำเนินงาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่


เป็นโครงการพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2535 สามารถส่งน้ำสนับสนุนให้ราษฎร ประมาณ 800 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรเกือบ 4 พันไร่ แต่พบว่ายังมีราษฎรบางส่วน ที่อยู่บริเวณด้านเหนือ และท้ายอ่าง ไม่สามารถใช้น้ำจากโครงการฯ ได้


เนื่องจากขาดระบบส่งน้ำ รวมทั้งไม่มีไฟฟ้า และถนน ใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตร องคมนตรี จึงขอให้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ราษฎรที่อยู่นอกเขตชลประทาน มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง


จากนั้น ไปติดตามการดำเนินงานของโรงสีข้าวพระราชทาน ที่นิคมอ่าวลึกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปลายพระยา ที่ได้รับการส่งเสริมการปลูกข้าว เพื่อการบริโภค และการมีรายได้ ปัจจุบันมีเครื่องสีข้าวให้บริการ 2 เครื่อง และมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ทำให้เกษตรกรสนใจปลูกข้าวเพิ่มขึ้น


ในช่วงบ่าย เดินทางไปยังโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเกาะลันตา ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีพื้นที่กว่า 4 พัน 200 ไร่ ในปีงบประมาณ 2565 มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ป่ากินได้และไม้เศรษฐกิจ , กิจกรรมฝึกอบรมการทอผ้า(กี่กระทบ)


โดยทางจังหวัดวางแผนฝึกอบรมให้ความรู้ และจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ตลอดจนพัฒนาฝีมือการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมช่องทางการตลาด เช่น การนำแอพพลิเคชั่น มาช่วยในการส่งเสริมการขาย