พระราชสำนัก

ม.แม่โจ้ มูลนิธิชัยพัฒนา สวทช. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรเชื้อพันธุกรรมพืช

โดย parichat_p

22 มิ.ย. 2565

11 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนิน "โครงการความร่วมมือ ด้านการวิจัยและพัฒนา การเก็บรักษาทรัพยากรเชื้อพันธุกรรมพืชระยะยาว เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน"


วันนี้ ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชานุมัติ ให้ดำเนิน "โครงการความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนาการเก็บรักษา ทรัพยากรเชื้อพันธุกรรมพืชระยะยาว เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน" เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรเชื้อพันธุกรรมพืช


รวมถึงวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาแบบระยะยาว โดยนำเมล็ดพันธุ์ ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาเป็นพันธุ์ใหม่ และได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์แล้ว รวมถึงเมล็ดพ่อแม่พันธุ์ เข้าเก็บรักษาในธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ จำนวน 1,533 สายพันธุ์ แบ่งเป็น 9 ประเภท


ประกอบด้วย พันธุ์พืชใหม่ที่ได้การรับรองพันธุ์ , พืชตระกูลถั่ว , พริกและมะเขือ , แตง , กะหล่ำปลี , ผักชี , กระเจี๊ยบเขียว , ผักโขม และดอกไม้ เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของประเทศ และนำมาวิจัย พัฒนา เพื่อประเมินคุณค่า อาทิ ศึกษาข้อมูลระดับยีน และศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์


โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง นับเป็นอีกก้าวของนวัตกรรม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ครอบคลุมการเก็บรักษา และการเก็บข้อมูลเมล็ดพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถคงความมีชีวิต ของพันธุกรรมพืชไว้ได้ยาวนาน ช่วยปกป้องทรัพยากรชีวภาพของประเทศ ให้สามารถนำไปพัฒนาในด้านอื่นๆ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่ง ของการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

Related News